Hashtag #Bộ nút số Bola

Nói về Bộ nút số Bola, ta quan tâm đến 2 yếu tố chính, đó là Chạm trái và Ép phê.

Chạm trái trong Bộ nút số Bola

Ta có bi carde chia thành 12 phần, chạm trái sẽ có giá trị từ 1 đến 12.

Trong Bola, chạm 6 nghĩa là chạm nửa trái. Chạm 12 là nguyên trái. Chạm 4 là 1 phần 3 trái.

Ép phê trong Bola

Có tất cả 9 loại ép phê từ 2 đến 9 (cái này là quy ước, không bàn cãi tại sao lại như thế nhé). Ép phê 2 là ép phê nghịch, còn lại là ép phê thuận so với hướng đánh.