Hashtag #Bộ cúp 3 băng

Chia sẻ với các bạn các bộ nút số 3 băng cho thế bi cúp. Thông thường có 2 dạng cúp, đó là cúp Dài ngắn dài và cúp Ngắn dài ngắn. Mở rộng có thêm Cúp gãy…